Direcția pentru agricultură județeană Iași

Hotărâre pentru aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021

Proiect MADR

Hotărâre pentru aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021

- Extras -

Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2021, pentru susținerea producției la următoarele plante aromatice: busuioc; cimbru; coriandru; fenicul; muștar.

Ajutorul de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciţii financiare, exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare precedente, nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro.

Beneficiarii ajutorului de minimis pentru susținerea producției de plante aromatice sunt:

a) producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil pana la 31 decembrie 2021;

b) persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;

c) producătorii agricoli persoane juridice.

Condițiile de eligibilitate

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de plante aromatice, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) sa fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;

b) să depună cerere de înscriere în program, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;

c) să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1 ha cultivată exclusiv cu una dintre culturile de coriandru, fenicul sau muștar sau o suprafață cumulată de minimum 0,5 ha cultivată exclusiv cu una dintre culturile de busuioc sau cimbru;

d) să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate;

e) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrative teritorială se află suprafeţele cultivate cu plante aromatice, în anul 2021;

f) să livreze producțiile de plante aromatice către unități de industrializare / procesare înregistrate pentru siguranţa alimentelor; g) să facă dovada valorificării producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare.

Producțiile minime prevăzute sunt următoarele:

a) 4000 kg plantă proaspătă / 0,5 ha sau 650 kg plantă uscată / 0,5 ha pentru busuioc

b) 4000 kg plantă proaspătă / 0,5 ha sau 1000 kg plantă uscată / 0,5 ha pentru cimbru;

c) 800 kg sămânță / ha pentru coriandru;

d) 650 kg sămânță / ha pentru fenicul;

e) 950 kg sămânță/ha pentru muștar.

Dovada valorificării producției de plante aromatice o constituie contractul de vânzare însoțit de factură sau fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol și documentul de recepție emis de unitatea procesatoare. Valoarea ajutorului de minimis pentru susținerea producției de plante aromatice

Sprijinul financiar se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile numai pentru o singură cultură dintre cele prevăzute anterior.

Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii şi se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute.

Valoarea / suprafață a ajutorului de minimis care se acordă beneficiarilor este:

a) 2600 euro/ha, dar nu mai puțin de minimum 0,5 ha pentru busuioc;

b) 3400 euro/ha, dar nu mai puțin de minimum 0,5 ha pentru cimbru;

c) 100 euro/ha pentru coriandru;

d) 200 euro/ha pentru fenicul;

e) 150 euro/ha pentru muștar.

Valoarea ajutorului de minimis se acordă beneficiarilor proporţional cu suprafaţa efectiv cultivată și este exprimată în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020.

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă, în anul 2021.

Modul de acordare și modalitățile de verificare şi control al ajutorului de minimis pentru susținerea producției de plante aromatice La depunerea cererii, responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul centrelor județene / locale APIA, respectiv al municipiului București, în prezenţa potenţialilor beneficiari, verifică sumele rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciţii financiare precedente şi în exerciţiul financiar în cauză, şi până la concurenţa sumei de 20.000 euro. După efectuarea verificării, solicitantii completează și depun cererea de înscriere în program, însoţită de următoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/imputernicit;

b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2021;

c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I a reprezentantului legal, după caz;

d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;

e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

f) adeverinţa în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2021, care atesta suprafaţa de teren utilizată de solicitant si cultivata cu plante aromatice în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.

Cererea de înscriere în program și documentele prevăzute se depun până la data de 15 iunie 2021 inclusiv. APIA, prin reprezentanții centrelor județene efectuează verificări privind existența suprafețelor și a culturilor declarate, iar reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene efectuează evaluarea producției de plante aromatice înainte de recoltare.

Beneficiarii sunt obligați să transmită în scris notificările către centrele județene/locale APIA, respectiv al municipiului București, prin e-mail, fax sau poştă, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data începerii recoltării plantelor aromatice.

Pentru obţinerea sprijinului, după efectuarea verificărilor, potenţialii beneficiari înregistrați în Registrul electronic de gestionare a cererilor de ajutor de minimis, au obligaţia să depună la centrele județene/locale APIA și respectiv al municipiului București unde au depus cererea de înscriere, documentele justificative, până la data de 15 octombrie 2021, inclusiv.

Dacă suma totală depăşeşte suma maximă prevăzută, APIA central reduce proporțional valoarea ajutorului de minimis, pentru toți beneficiarii.

Responsabilii desemnați din cadrul APIA central întocmesc și transmit la Direcţia generală bugetfinanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale până la data de 30 noiembrie 2021 inclusiv, situația centralizatoare a sumelor aprobate de către centrele județene reprezentând ajutorul de minimis.

Sursa: MADR

Accessibility Tools