Direcția pentru agricultură județeană Iași

Programul de susținere a producției de usturoi

Cadrul legal:

Hotărârea Guvernului nr. 147 din 2 Februarie 2022 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi“, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia în anul 2022 Publicată în Monitorul Oficial nr. 112 din 3 Februarie 2022

 

Beneficiari

• producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2022;

• producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;

• producătorii agricoli persoane juridice.

 

Condițiile de eligibilitate

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de usturoi, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

• să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;

• să utilizeze o suprafață cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator pe care să se găsească inscripția „Program susținere usturoi, anul ..............., beneficiar numărul ..............., Direcția Agricolă Județeană ...../a Municipiului București”, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;

• să obțină o producție de minimum 3 kg usturoi/10 mp de pe suprafața prevăzută de minimum 3.000 mp;

• să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi în anul 2022;

• să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, completat începând cu data înființării culturii și avizat de Oficiul Fitosanitar Județean;

• să facă dovada producției realizate prin documente justificative, în funcție de forma de organizare;

• nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul general consolidat al statului și nu au săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale.

 

Valorificarea producției prevăzute se face în perioada 1 iunie—21 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

 

Dovada obținerii producției de usturoi prevăzută o constituie bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

 

Valoarea totală a ajutorului de minimis

Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții și se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de eligibilitate. Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 3.000 euro/ha și se plătește în lei la cursul de schimb de 4,9475 lei, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2021. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program și în cele două exerciții financiare precedente. Plata se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată. Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă în anul 2022. Modul de acordare și modalitățile de verificare și control al ajutorului de minimis pentru susținerea producției de usturoi

• La depunerea cererii de înscriere în program, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul DAJ, în prezența potențialilor beneficiari, verifică sumele rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciții financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciții financiare precedente și în exercițiul financiar în cauză, și până la concurența sumei de 20.000 euro.

 

 După efectuarea verificării prevăzute anterior solicitanții completează și depun cererea de înscriere în program, însoțită de următoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;

b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022;

c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;

d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;

e) dovadă cont activ la bancă/trezorerie;

f) adeverință, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atestă suprafața de teren cultivată cu usturoi utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;

g) declarații pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2;

h) certificat de atestare fiscală și cazier fiscal, valabile la data depunerii cererii.

 

Cererea de înscriere în program și documentele prevăzute anterior se depun după termenul prevăzut (după trei zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri), până cel târziu la data de 16 mai inclusiv a anului de cerere. Cererea de înscriere în program, însoțită de documentele prevăzute poate fi transmisă la DAJ și prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat. Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul” de către solicitant. În situația cererilor depuse prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat, verificarea sumelor rămase potențial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează, iar rezultatul se comunică prin mijloace de informare electronică/poștă/curierat, după caz, înainte de înregistrarea cererii de înscriere, iar dovada transmiterii va fi atașată la cererea de înscriere în program. În situația în care solicitantul utilizează suprafețe de teren cultivate cu usturoi situate în județe/UAT diferite, acesta va formula și depune o singură cerere de înscriere în program la DAJ unde are suprafața cultivată cea mai mare.

Reprezentanții DAJ, respectiv a municipiului București, având în vedere cererea de înscriere în program și declarația pe propria răspundere și în baza notificării scrise a solicitanților, transmisă prin e-mail, fax sau poștă, cu cel puțin 15 zile înainte de recoltare, verifică existența culturii și evaluează producția înainte de recoltare, potrivit fișelor de identificare a culturii, al căror model este prevăzut în anexa nr. 4, și sunt direct răspunzători de veridicitatea datelor. Controlul respectării normelor privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor se face de către inspectorii fitosanitari care au în atribuții efectuarea controalelor oficiale și alte activități oficiale.

Pentru obținerea sprijinului prevăzut, după efectuarea verificărilor, potențialii beneficiari înregistrați în Registrul unic pentru accesarea programului au obligația să depună la DAJ unde au depus cererea de înscriere în program documentele justificative, precum și copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat la zi și avizat de oficiul fitosanitar județean, până la 29 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

DAJ întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum și orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exercițiul financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente. Lista se publică pe site-ul DAJ.

Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis. Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre nu se acordă solicitanților a căror suprafață este obținută prin divizarea unei suprafețe cultivate cu usturoi, după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeței, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol. În cazul nerespectării de către beneficiari a condițiilor prevăzute, aceștia sunt obligați la restituirea contravalorii ajutorului de minimis, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere calculate de la data încasării acestuia până la data recuperării integrale.

 

Pentru alte informații date contact:

Direcția pentru Agricultură Județeană Iași

Tel. 0232/255.958 E-mail: dadr.is@madr.ro

 

Sursa: Extras din HG nr. 147 din 2 Februarie 2022

Accessibility Tools