Direcția pentru agricultură județeană Iași

Programul de susținere a producției de usturoi în anul 2021

Programul de susținere a producției de usturoi în anul 2021

Hotărârea nr. 436/2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi", precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia

 

Ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente nu depășește echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

Beneficiarii pot fi:

• producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător valabil în anul de comercializare a producției de usturoi;

• producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008;

• producătorii agricoli persoane juridice.

Condiții de eligibilitate:

a) să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția "Program susținere usturoi, anul . . . . . . . . . ., beneficiar numărul . . . . . . . . . ., Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./Municipiului București";

b) să obțină o producție de minimum 3 kg usturoi/10 mp de pe suprafața prevăzută la lit. a);

c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi la data depunerii cererii prevăzute în Anexa 1;

d) să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative.

e) să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, completat cu tratamentele aplicate culturii.

Valoarea ajutorului de minimis care se acordă beneficiarilor în anul 2021 este de maximum 14.617,5 lei/ha, care reprezintă contravaloarea în lei a maximum 3.000 euro/ha, la cursul de schimb de 4,8725 pentru un euro, stabilit de banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020, fără a depăși valoarea maximă de 20.000 euro/trei exerciții financiare / beneficiar. În situația în care, după centralizarea tuturor situațiilor privind sumele necesare reprezentând ajutor de minimis, se constată depășirea sumei maxime prevăzute, valoarea ajutorului de minimis care se acordă per beneficiar se reduce proporțional în vederea încadrării în buget.

Dupa verificarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a 3 exerciții financiare, solicitanții depun o cerere de înscriere în program, însoțită de următoarele documente, prezentate în original și copie, în vederea certificării de către reprezentantul DAJ prin înscrierea pe copie a sintagmei ,, conform cu originalul ":

a) B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;

b) atestatul de producător;

c) certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;

d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

e) adeverința, în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafața de teren utilizată de solicitant în anul de cerere, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;

f) declarații pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în Anexa nr. 2;

g) copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află terenul utilizat în anul de cerere, din care să rezulte suprafețele cultivate cu usturoi.

Cererea de înscriere se depune până la data de 15 mai, inclusiv.

Valorificarea producției de usturoi se face în perioada 15 iunie - 22 noiembrie, iar documentele justificative care să ateste valorificarea producției se depun la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, până la data de 29 noiembrie 2020, inclusiv, a anului de cerere.

Documentele justificative sunt bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

Hotărârea nr. 436/2021 a fost publicatî în Monitorul Oficial nr. 401/16.04.2021.

Cerere_ajutor_minimis_usturoi_2021.docx

HG_515_Cerere_minimis_usturoi.docx

anexa_1.pdf

anexa_2.pdf

anexa_3.pdf

 

 

Accessibility Tools